Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 2017

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van goederen en diensten aan klanten/opdrachtgevers van Rolleon B.V.

Aanbiedingen

Offertes en prijsopgaven hebben algemeen een geldigheidsduur van 10 dagen en zijn geheel vrijblijvend. Uit prijsopgaven of offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

Het aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van een overeenkomst is bindend nadat Rolleon B.V. een ondertekende overeenkomst heeft ontvangen van de klant/opdrachtgever of per email een akkoord heeft ontvangen van de klant-opdrachtgever hiermee gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij houden ons het recht voor bestellingen te weigeren indien daar aanleiding toe is. Overeenkomsten worden door Rolleon BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Mondelingen toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Rolleon BV binden Rolleon BV niet dan nadat en voor zover deze door Rolleon BV schriftelijk zijn bevestigd. Overeenkomsten worden door Rolleon BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Nadat de eventeuele huur termijn verstreken is gaat deze direct over in aankoop van de gehuurde goederen. Alle producten worden alleen verkocht op basis van de b2b markt u verklaart hierbij ook aan te kopen als bedrijf zijnde door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Alle producten zijn opmaat gemaakt of worden opmaat opgebouwd om test te draaien naar aanleiding van uw bestelling alvorens deze worden verzonden.

Leveringen

Leveringen binnen Nederland worden binnen 10 werkdagen gerealiseerd. Uitzonderingen hierop worden mondeling overeengekomen. Goederen blijven eigendom van Rolleon B.V. totdat de laatste betaling voldaan is. E.v.t. extra gemaakte kosten worden direct door berekend. Klant¬/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de afleverlocatie binnen een maximaal tijdbestek van 60 minuten. Transport schades dienen direct op de vrachtbrief van de transporteur vermeld te worden.

Overmacht

Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort, tot het moment waarop wij weer redelijkerwijs in staat worden geacht aan onze leveringsplichten te kunnen voldoen. Omstandigheden die als overmacht of onvoorzien aangemerkt kunnen worden, zijn onder meer bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, werkstakingen, onvoorziene technische complicaties, ziekte van het personeel enzovoorts.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang Rolleon BV van de wederpartij enig bedrag uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft, behoudt Rolleon BV zich de eigendom van door haar geleverde producten voor. De eigendom zal pas op de wederpartij overgaan, nadat al hetgeen de wederpartij aan Rolleon BV verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig is voldaan. Indien de wederpartij nalaat enig aan Rolleon BV verschuldigd bedrag terstond te betalen, zal Rolleon BV gerechtigd zijn die producten ten aanzien waarvan Rolleon BV zich de eigendom heeft voorbehouden terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen ten laste van de wederpartij. De wederpartij is niet gerechtigd de producten, waarvan Rolleon BV zich de eigendom heeft voorbehouden, te vervreemden of te bezwaren.

Annuleringen

Onverminderd ons recht nakoming te vorderen van de overeenkomst zal ons recht op schadevergoeding, ingeval een door ons met een klant/opdrachtgever gesloten overeenkomst door de klant/opdrachtgever wordt geannuleerd, een onverbrekelijk deel uitmaken van die overeenkomst, waarbij de vordering tot schadevergoeding in zodanig geval wordt beschouwd als een vordering tot nakoming van de overeenkomst. Gebruikte en opmaat gemaakte goederen kunnen niet geretourneerd worden, deze kunnen op afspraak voor bestelling bezichtigd worden te Hazerswoude dorp.

Prijzen en betalingscondities

Al onze prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief en verzendkosten. Vermelde prijzen zijn inclusief administratiekosten. Gebruikte goederen dienen vooraf of bij afhalen voldaan te worden in Euro´s. Bedragen boven de € 2500,00 dienen aanbetaald te worden 50% bij opdrachtbevestiging. Rolleon BV geeft openstaande vorderingen direct uithanden aan een extern bureau. De wederpartij heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting. Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn. De wederpartij zal als dan aan Rolleon BV rente verschuldigd zijn van 2,0% per maand vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van de algehele voldoening. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van Rolleon BV zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de door de wederpartij aan Rolleon BV verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 225 Euro. Rolleon BV kan aanspraak maken op vergoeding van haar werkelijk gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten.Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij anders.De betalingscondities welke binnen 8 dagen na factuurdatum moeten zijn bijgeschreven op de rekening van Rolleon BV.

Reclames

Reclames ter zake van de producten dienen schriftelijk te geschieden direct na levering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Rolleon BV ter zake vervalt.Reclames ter zake van facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de wederpartij de factuur heeft ontvangen. Bij terechte reclames zal Rolleon BV binnen redelijke termijn zorgen voor herstel dan wel vervanging, ter keuze van Rolleon BV. Kosten van demontage en montage en reis- en verblijfskosten van personeel van Rolleon BV zijn voor rekening van de wederpartij.

Aansprakelijkheid

Rolleon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit gebruik en/of interpretatie van goederen, informatie- en dataproducten en diensten. Rolleon BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties. Risico overgang direct nadat de producten door Rolleon BV aan de wederpartij zijn geleverd dan wel door Rolleon BV aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zijn zij voor rekening en risico van de wederpartij. Gehuurde goederen dienen in de originele werkende staat geretourneerd of bezorgt te worden. (goederen dienen goed en compact gebonden te zijn/ hetzelfde zoals aangeleverd mocht dit niet zo zijn dan brengt wij de extra transportkosten in rekening)

Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden.